Chat with us, powered by LiveChat

GENEL TESLİM VE ÖDEME KOŞULLARI (ŞUBAT 2024)

I. Genel Bilgiler

İşbu sözleşmede düzenlenen teslim ve ödeme koşulları, alıcı ile yapılan tüm ticari işlemler için - gelecekte yapılacak tüm ticari ilişkiler de dahil olmak üzere - geçerlidir. Satış ve teslimat koşullarımız münhasıran geçerlidir; açıkça onaylamadığımız diğer koşulları ve özellikle alıcı tarafından sunulacak sözleşmeye aykırı şartlar kabul edilemez. Satış ve teslimat koşullarımız, alıcı tarafından sunulacak sözleşmeye aykırı şartların bilindiği ve siparişi kayıtsız şartsız yerine getirmemiz durumunda da geçerlidir. Alıcı ile aramızda varılan tüm anlaşmaların geçerli olabilmesi için yazılı onayımızın olması gerekmektedir. Satış ve teslimat koşullarımız, sözleşmenin ifa edilmesi durumunda yalnızca kayıtlı işadamları/işkadınları ve kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler ve kamu hukuku kapsamındaki ayrı mülkler veya varlıklar için geçerli olacaktır.

II. Fiyatlar/Fiyat değişiklikleri, nakliye

1. Sunulan fiyatlarımız Euro net fiyatlar olup, katma değer vergisi (KDV) hariçtir. Bu nedenle fiyatlarımıza o dönemde yürürlükte olan kanunların belirlediği oranda katma değer vergisinin eklenmesi gerekmektedir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı takdirde , fiyatlarımız fabrikada teslim fiyatları olup paketleme, posta ve nakliye masrafları hariçtir. Sunulan tüm fiyatları değiştirme hakkımız saklıdır.

2. Teklif edilen fiyatlarımız yalnızca tekliflerin dayandığı sipariş tarihleri için geçerlidir. Talep üzerine veya alıcının isteğiyle sonradan yapılan değişiklikler veya eklemeler, yukarıda belirtilen ek maliyetler de dahil olmak üzere, ayrıca ücretlendirilecektir. Aynı durum, yukarıda belirtilenlerin sonucu olarak tezgahın durması nedeniyle ortaya çıkabilecek ek maliyetler için de geçerlidir. Teklifin yapılması ile siparişin verilmesi arasında veya sözleşmenin tamamlanmasından sonraki dört ayı aşan herhangi bir zamanda ortaya çıkan ücret veya malzeme maliyetlerindeki değişiklikler durumunda, fiyatları değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

3. Malların nakliyesi, ek masraflar ve riskler alıcıya ait olmak üzere ve her zaman Haimer'in o tarihteki geçerli olan fiyat listesine veya ilgili geçerli teklife göre paketleme maliyeti ek olarak alıcıya aittir. Mallar, alıcının talebi üzerine masrafı ve riski kendisine ait olmak üzere gönderildiğinde, sorumluluğumuz, yasal olarak izin verildiği ölçüde, kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan hasarlarla sınırlıdır. Alıcının yazılı talebi ile tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, gönderilecek mallar, hırsızlığa, kırılmaya, nakliye sırasında malların hasar görmesine veya kaybolmasına, yangın ve su hasarına veya alıcı tarafından açıkça ifade edilen diğer risklere karşı sigortalanabilir olduğu sürece tarafımızdan sigortalı olarak gönderilebilir.

4. Alıcı açısından makul olarak karşılanan bekleme süresi içerisinde kısmi sevkiyatlara izin verilmektedir.

III. Ödeme

1. Faturanın tamamı, fatura tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde hiçbir kesinti olmaksızın net olarak ödenecektir.

2. Kambiyo senetleri ancak özel anlaşma ve performans esasına göre indirim yapılmaksızın kabul edilir. İndirim ve senet masrafları alıcıya aittir ve derhal ödenmesi gerekecektir. Biz veya iştirak acentelerimiz, kasıt veya ağır ihmal nedeniyle kusurlu olmadığımız sürece, bir kambiyo senedinin zamanında ibrazından, gerekli protestodan, gerekli bildirimden veya ödenmemiş bir faturanın iadesinden sorumlu olmayacaktır.

3. Alıcı, yalnızca karşı iddialarının kesinleşmiş olması, itiraz edilmemesi veya tarafımızdan tanınması ve kabul edilmesi durumunda, tazminat taleplerini mahsup etme hakkına sahiptir. İtiraz edilen ve kabul edilmeyen karşı talepler durumunda, alıcının herhangi bir itiraz ve söz hakkı olmayacaktır.

4. Tartışmasız karşı taleplerde alıcı, yalnızca aynı sözleşme ilişkisine dayanan ileri sürülen taleplere ilişkin olarak koruma hakkı talep edebilir.

5. Bu siparişle ilgili olarak alıcı, Almanya'dan Avrupa'nın yabancı ülkelerine teslimat yapılması durumunda malların teslim alındığını teyit etmekle yükümlüdür; onayın ciro vergisine ilişkin düzenlemeye uygun olması gerekir.

IV. Ödemede Gecikme

1. Satıcı, ödemede gecikme olması durumunda, vadesi geçmiş ödemeler için, yasal faiz olan %9 oranını ve buna ek olarak söz konusu zaman diliminde geçerli olan temel yıllık faiz oranını ve gecikmiş her bir fatura başına toplam 40,00 € tutarı uygulama hakkına sahiptir. Bu uygulamaya rağmen ek zararlara ilişkin talepte bulunma hakkımız saklıdır. En başta faiz oranının talep edilmemesi, yasal sınırlama çerçevesinde daha sonra icranın yapılmasını engellemez; bu bağlamda hak kaybı hariçtir.

2. Alıcının kredibilitesinin sorgulanmasına neden olan durumlar söz konusu olduğunda ve bu nedenle ödeme talebimizin risk altında olduğunu düşünürsek, özellikle de iflas davası açılırsa veya alıcının mülküne karşı iflas davası açılırsa veya bir çeke uyulmazsa veya alıcı sırasıyla ödemeleri durdurursa veya tahsilat riski ile ödemeyi büyük ölçüde geciktirirse, kalan borcu derhal muaccel ilan etme ve derhal ödeme talep etme hakkına sahibiz. Ayrıca, peşin ödeme veya teminat talep etme ve ödeme, peşin ödeme veya teminat yapılana kadar malları alıkoyma ve bu yapılana kadar devam eden siparişleri işlemeyi durdurma hakkına sahibiz. Alıcı tarafından talep edilen siparişteki bir değişiklik üretim süresini etkiliyorsa, yeni koşullara göre ayarlanmış yeni bir teslimat süresi talep edebiliriz. Mücbir sebeplerden kaynaklanan teslimat veya performans gecikmesi, kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan ve teslimatı sadece geçici olarak zorlaştıran veya imkansız hale getiren olaylardan kaynaklanan - bu özellikle grev, lokavt, kamu idaresinin müdahalesi, savaş, isyan, enerji eksikliği, üretim ve işletme birimlerimizin tahrip edilmesi veya hasar görmesi, kontrolümüz dışında olan ulaşım araçlarının durması, iş kısıtlamaları vb. tedarikçimizde veya alt tedarikçisinde meydana gelse bile, bağlayıcı teslimat süreleri üzerinde anlaşılmış olsa bile satıcı sorumlu tutulamaz. Müdahale süresi ve ek yeni bir başlangıç süresi için teslimat zamanını uzatmamıza alıcının izni vardır. Ayrıca bu gibi durumlarda satıcı fiyatı ayarlama hakkına sahiptir . Yukarıda belirtilen durumlar, halihazırda mevcut bir gecikme sırasında meydana gelme durumunda kontrolümüz dışındaki neden olarak sayılacaktır. Bu tür bir müdahalenin başlangıcı ve bitişi alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirilecektir. Teslimat süresi, ürünün tesisten ayrılması veya teslimat süresinin sonunda alıcıya sevkiyatın tamamen hazır olduğunu bildirmemiz durumu anlamına gelmektedir.

V. Mülkiyetin saklı tutulması

1. Alıcı olan iş ilişkisinden doğan tüm talepler yerine getirilene kadar, alıcının aşağıdaki teminatları vermesi gerekmektedir; bu teminatları, menkul kıymetlerin değeri, taleplerin değerini sürekli olarak% 10'dan fazla aşarsa, alıcının talebi üzerine ve kendi isteğimizle serbest bırakılacaktır.

2. Alıcıya teslim edilen tüm mallar, alıcı ile iş ilişkisinden doğan tüm tazminat talepleri, tam olarak ödeninceye kadar bizim mülkiyetimizde kalacaktır.

3. Teslim edilen mal, tamamı ödenmeden önce üçüncü bir tarafa teminat için rehin verilemez veya devredilemez. Teslimat malına üçüncü bir şahıs tarafından, özellikle rehin olarak haciz konulması durumunda alıcı, mülkiyet haklarımızı uygulayabilmemiz için mülkiyetimize atıfta bulunacak ve bizi derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. Üçüncü tarafın yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak ortaya çıkan masrafları bize geri ödeyememesi halinde, adli veya mahkeme dışı olarak ortaya çıkan masraflardan alıcı sorumludur.

4. Alıcı, yükümlü olduğu koşulları yerine getirmede gecikme yaşamadığı sürece, uygun ticari işlemler kapsamında malları satmasına ve işleme koymasına izin verilir. Alıcının ödemelerinde gecikme olması veya varlıklarına el konulması durumuyla karşı karşıya kalması, özellikle de mülküne karşı iflas davası açılması durumunda bu izni iptal etme hakkımız saklıdır.

5. Malların alıcı tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim adımıza yapılacaktır. Malların başka eşyalarla birleştirilmesi, karıştırılması veya eklenmesi durumunda, birleştirilen diğer eşyalara malın değeri (yasal katma değer vergisi dahil fatura toplamı) oranında ortak mülkiyet kazanırız.
Malların başka bir öğenin ayrılmaz veya gerekli bir parçası haline gelmesi nedeniyle malların mülkiyetinin kaybedilmesi durumunda, müşteri, tesli̇m edi̇len malların değeri̇ni̇n (yasal katma değer vergi̇si̇ dahi̇l fatura toplamı) söz konusu bi̇rleşti̇rme, karıştırma veya harmanlama sırasındaki ana malın değeri oranına eşi̇t olan pay kadar ana malın ortaklaşa mülkiyetini şi̇mdi̇den, peşi̇nen kabul etmektedi̇r.

6. Malların satılması durumunda, alıcı işbu belge ile, iş ilişkisinin tamamından kaynaklanan taleplerimizin güvenliği için, (kısmi) mülkiyetine sahip olduğumuz malların işlenerek veya işlenmeden yeniden satılmasından bağımsız olarak, alıcı için yeniden satıştan veya alıcıya veya üçüncü şahıslara karşı diğer yasal gerekçelerden kaynaklanan (sigorta, haksız fiil veya benzeri ) tüm talepleri devretmektedir. Herhangi bir zamanda yapılabilecek talebimiz üzerine alıcı, talebin durumu hakkında bizi bilgilendirmeli ve bize veya tarafımızdan yetkilendirilen herhangi bir kişiye yukarıdaki konuyla ilgili iş kayıtlarını incelememize izin vermelidir. Alıcıya, devrettiğimiz alacaklar için ödenmesi gereken meblağları kendi hesabına ve kendi adına tahsil etme iznini, iptale tabi olmak üzere veriyoruz. Bu otomatik ödeme talimatı, yalnızca alıcının mali yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmemesi durumunda iptal edilebilir. Ödenmesi gereken meblağları kendimizin tahsil etme yetkisi yukarıdaki sebeplerden etkilenmez. Ancak, alıcının toplanan satış gelirleriyle mali yükümlülüklerini yerine getirmesi, ödemelerde gecikme olmaması ve özellikle de iflas davası açılmaması veya ödemelerin durdurulması yönünde bildirimde bulunulmaması durumunda vadesi gelen tüm meblağı bir kere de tahsil etmemeyi taahhüt ediyoruz. Ancak böyle bir durumda, müşterinin, tahsilat amacıyla gerekli tüm bilgiler de dahil olmak üzere, temlik edilen alacakları ve bunların borçlularını derhal bize bildirmesini, bu nedenle gerekli tüm kayıtları bize sağlamasını ve borçluları (üçüncü tarafları) alacakların temliki konusunda bilgilendirmesini talep edebiliriz. Borçlulara karşı temliklerin açıklanması hakkına da sahibiz. Ancak alıcı bu talebi üçüncü kişilere devretme hakkına sahip değildir.

7. 3. pozisyonun aksine, alıcının malların satışına dayanan taleplerini bize devretmeyi hariç tutması halinde, uygun, standart ticari işlemler bağlamında bile, alıcının malları satma hakkı yoktur.

8. Sözleşme şartlarına aykırı hareket edilmesi halinde, özellikle ödemenin gecikmesi durumunda, sözleşmeyi feshetme hakkına sahibiz. Fesih sonrasında alıcıdan malın iadesini talep etme hakkımız saklıdır.

VI. Teslimat süresi

1. Teslimat tarihleri ve teslimat süreleri yalnızca tarafımızdan açıkça yazılı olarak onaylanması durumunda bağlayıcıdır.

2. Onaylanan teslimat tarihleri ve teslimat süreleri, aşağıdaki kümülatif koşullar karşılandığında başlar: tüm teknik soruların açıklığa kavuşturulması; alıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin, özellikle de kayıtların, yetkilendirmelerin ve ibra beyanlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. Alıcı tarafından sipariş edilen değişikliklerin üretim süresini etkilemesi durumunda, değişen koşullara göre ayarlanan yeni bir teslimat süresi üzerinde anlaşmaya varma konusunda ısrar etme hakkına sahibiz. Bağlayıcı tarih ve zaman üzerinde anlaşmaya varılmış olsa bile, doğal afetler, sorumlu olmadığımız durumlar ve geçici olmayan koşullar durumunda teslimat ve performanstaki gecikmelerden sorumlu değilizdir. teslimatı önemli ölçüde engellemek veya imkansız kılmak –bu koşullar, özellikle grev, lokavt, devlet müdahalesi, savaş, ayaklanma, elektrik kesintisi, üretim veya iş demirbaşlarımızın tahrip edilmesi veya zarar görmesi gibi bizim sorumlu olmadığımız durumların yanı sıra, yukarıda belirtilenlerin tedarikçilerimizi veya onların alt tedarikçilerini etkilediği durumlarda, nakliye arızası, iş kısıtlamaları vb. durumları da kapsar. Bu tür koşullar bize, engelin süresi artı makul bir başlatma süresi boyunca teslimatı veya performansı erteleme hakkı verir. Ayrıca böyle bir durum bize kendi açımızdan fiyatı buna göre ayarlama hakkı vermektedir. Bahsedilen durumların mevcut bir gecikme sırasında ortaya çıkması durumunda da sorumluluk kabul edilmeyecektir. Teslimat süreleri, tedarikçimizden gelen malların doğru ve zamanında teslimine tabi olacaktır, eğer uygun bir sözleşme imzalanmış ise ve dikkatli bir incelemeden sonra tedarikçimizin sözleşmeyi düzgün ve zamanında yerine getirebileceğini varsayabilirsek. Önemli durumlarda, bu tür engellerin başlangıcı ve bitişi konusunda alıcıyı en kısa sürede bilgilendireceğiz. Son teslim tarihi itibariyle malların fabrikadan ayrılmış olması veya sevkiyata hazır olduğuna dair bildirim alınması durumunda teslimat süresi karşılanmış demektir.

VII. Numune

Her türlü numune, tasarım, model vb. Alıcının isteklerine göre özel olarak ve ancak önceden yazılı onay alınarak hazırlanır. Her durumda bu numuneler alıcıya ayrı olarak fatura edilecektir.

VIII. Daha fazla kullanım için belgelerin ve malların saklanması

Alıcıya ait evrakların ve gelecekte bir amaca hizmet edebilecek diğer malların saklanması, yalnızca önceden yazılı anlaşma yapılması ve sipariş edilen malların teslim tarihinden sonra özel bir tazminat karşılığı halinde gerçekleştirilir. Yukarıda belirtilen mallar/ürünler, alıcı tarafından tarafımıza bırakılması halinde, teslim tarihine kadar özenle taşınacaktır. Bu durumda da teslimat tarihinden sonraki depolama yalnızca önceden yazılı anlaşma yapılması halinde ve özel tazminat karşılığında yapılabilir. Yukarıda belirtilen belgelerin eşyalara su, yangın, hırsızlık veya diğer tehlikelere karşı sigortalanması durumunda, alıcının gerekli sigortayı kendisi sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, yasal olarak izin verilen sınırlar dahilinde, bu belgelerin kaybolması, hasar görmesi veya imha edilmesi konusunda sorumluluktan muafız.

IX. Şirket basımı

Üretim ürünlerimizde, alıcının izniyle, uygun bir şekilde şirketimize atıfta bulunabiliriz. Alıcı, ancak haklı bir menfaati olması durumunda iznini geri çekebilir.

X. Talepte bulunmak için süre sınırı

Teslimat sırasında alıcı, ürünü gecikmeden incelemeli ve üründe bariz kusurlar varsa, bu kusurların, malların teslim alınmasını takip eden iki haftalık bir süre içinde, nakliye durumunda göndericiden veya taşıyıcıdan teslim alındığı noktadan itibaren bize bildirilmelidir; aksi takdirde,  alıcının kusurlara ilişkin talepleri kapsam dışı bırakılacaktır. Açık olmayan kusurlara ilişkin talepler yalnızca malların teslim alınmasından itibaren bir yıl içinde, nakliye durumunda ise gönderici veya taşıyıcıdan teslim alındıktan sonra ileri sürülebilir.

XI. Garanti

Garanti süresi riskin geçmesinden itibaren 1 yıldır. Kusur durumunda, biz veya iştiraklerimizin kasıt veya ağır ihmal nedeniyle zarar vermekten suçlu olmadıkça, kusurları gidermek veya sözleşme değerine kadar bir ikame teslim etmek arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Kusurların giderilmesi veya yenisinin teslim edilmesi yönündeki iki girişim başarısız olursa veya düzeltme veya değişiklik mümkün değilse, alıcı açısından makul olarak karşılanmamışsa veya sonunda tarafımızca reddedilirse, alıcı makul bir fiyat indirimi talep edebilir veya sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Önemli üçüncü taraf ürünlerine ilişkin sorumluluğumuz, başlangıçta üçüncü taraf ürünlerinin tedarikçisine karşı hak sahibi olduğumuz sorumluluk taleplerinin devri ile sınırlıdır. Bu durumda bizim açımızdan ortaya çıkan herhangi bir sorumluluk yalnızca ikincil olabilir ve üçüncü taraf ürünün tedarikçisi için önceden mahkemelere başvurmayı gerektirir. Doğabilecek masrafların tedarikçiden tahsil edilememesi ve kovuşturma için gerekli olması halinde bizim tarafımızdan karşılanmasını taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilenleri aşan garanti ve hasar talepleri, yasaların izin verdiği ölçüde kapsam dışındadır.

XII. Hasar Tazminatı

Kanun parametreleri dahilinde hasar talepleri için aşağıdaki sorumluluk sınırları geçerli olacaktır: Sözleşmenin kusurlu ihlalinden kaynaklanan tüm zararlardan, kendimizin veya iştirakimizin hatalı olması durumunda sorumluyuz, ancak yalnızca kasıt veya ağır ihmal nedeniyle zarar verilmesi durumunda. Yasanın sınırları dahilinde bu durum, temerrüt veya ifanın imkansız hale geldiği hallerde de geçerlidir. Bizim tarafımızdan veya iştirak acentelerimizin hafif ihmalinden kaynaklanan sözleşme ihlalinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olduğumuz sürece, dolaylı zararlara ilişkin sorumluluk hariç tutulmaktadır. Her bir hasar durumunda, sorumluluğumuz en fazla ilgili olan sipariş değeriyle sınırlı olacaktır. Gecikme zararları, performansımızdaki gecikme nedeniyle ortaya çıkarsa, biz veya iştirak acentelerimiz yalnızca hafif ihmal nedeniyle kusurluysak, yalnızca sözleşmeden doğan değer (ön performans ve malzeme hariç kendi işimiz) ölçüsünde sorumlu oluruz. Bu sorumluluk sınırlaması aynı zamanda Haimer'in müşterilerinin mallarına yönelik hizmetleriyle bağlantılı hasarlar için de geçerlidir (örn. Balancing, Cool Jet, Cool-Flash, Duo-Lock veya Safe-Lock), bu durumda sorumluluk sözleşme değeriyle sınırlıdır. Her durumda, yasaların izin verdiği ölçüde, sorumluluğumuz sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülebilir olan zarar miktarıyla sınırlı olacaktır.

XIII. Teslim Alma; Riskin Aktarılması

Malların kabule hazır olması durumunda müşteri, malları kararlaştırılan tamamlanma süresinde teslim almalıdır. Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi durumunda, madde III.1'e bakılmaksızın üzerinde anlaşılan fiyat derhal ödenecektir. Müşteri bu yükümlülüğü yerine getirmezse, sözleşmeden çekilme ve malları başka şekilde kullanma hakkına sahibiz; bu durumda elde edilen satış gelirleri, üzerinde anlaşılan fiyata alacak kaydedilecektir. Kaybedilen kârın tazmin edilmesi gerekiyor. Satıcının kabulde temerrüde düşmesi veya diğer katılım görevlerini yerine getirmemesi durumunda, doğabilecek ek masraflar da dahil olmak üzere, bu nedenle oluşan zararlar için tazminat talep etme hakkına sahibiz. Adımıza daha fazla talepte bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Alıcının kabulünde temerrüt veya gecikme olması veya alıcının katılım yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, malların kazara kaybolması veya malların durumunun kazara kötüleşmesi riski alıcıya geçer.

XIV. Mülkiyet, Telif Hakkı, Gizlilik Yükümlülüğü

Sözleşme konusu ürünü üretmek için kullandığımız ticari mallar, özellikle de özel çalışma araçları (aletler, cihazlar) bizim mülkiyetimizde kalır ve teslim edilmez. Maliyet tahminlerinin, çizimlerin ve diğer belgelerin mülkiyeti ve telif hakları kendimize aittir. Bunlar ancak önceden açık yazılı iznimizi vermemiz halinde yetkisiz üçüncü tarafların kullanımına sunulabilir. Siparişlerin yerine getirilmesi sürecinde üçüncü tarafların telif hakları, ticari markaları veya patentleri başta olmak üzere herhangi bir hakkın ihlal edilmesi durumunda yalnızca müşteri sorumludur. Bu tür hak ihlalleri durumunda müşteri, üçüncü şahısların iddialarına karşı bizi tazmin eder. Tarafımızca hazırlanan tüm fikir ve belgeler, özellikle numuneler, eskizler, tasarımlar, teknik bilgiler, modeller, teknik çizimler vb. fikri mülkiyetimizin koruması altındadır, gizli olarak değerlendirilmelidir ve önceden yazılı iznimiz olmadan kullanılamaz ve uygulanamaz.

XV. İhracat ve Uyumluluk, gizlilik

1. Müşteri (Alıcı), Haimer ürünlerini yeniden satıyorsa, Alman ve uluslararası ihracat kontrollerinin tüm hüküm ve düzenlemelerinin yanı sıra ABD yeniden ihracat düzenlemelerine uyduğunu teyit eder. Müşteri (Alıcı), bu tür yasa ve düzenlemelere uygunluğunu siparişi ile beyan eder. Ayrıca müşteri (Alıcı), ürünlerin teslimat ülkesinde kalacağını ve Avrupa Birliği dışına çıkmayacağını siparişi ile teyit etmektedir.

Ayrıca aşağıdakiler de geçerlidir:

Sözleşmeyi yerine getirmemiz, özellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerin yetkilileri tarafından cezalara veya diğer olumsuz önlemlere neden olabilecek ulusal veya uluslararası dış ticaret düzenlemelerinden, ambargolardan ve/veya diğer yaptırımlardan kaynaklanan engellerden etkilenmemesi koşuluna tabidir. Müşteri (alıcı), tarafımızdan teslim edilen malları veya tarafımızdan gerçekleştirilen iş ve hizmetleri (her türlü teknik destek dahil) üçüncü taraflara aktarırken ulusal ve uluslararası (yeniden) ihracat kontrol yasasının geçerli hükümlerine uyacaktır. Her durumda, bu tür malları, işleri ve hizmetleri üçüncü taraflara aktarırken Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin (yeniden) ihracat kontrol düzenlemelerine uyacaktır.

2. Müşteri (alıcı), tüm ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına ve uluslararası etik standartlara uymayı kabul eder. Özellikle, her iki taraf da karşılıklı saygı, iyi davranış ve sadakat göstermeyi taahhüt eder. Taraflar, işbirliğinin ayrıntılarını (fiyat, miktar, birim sayısı dahil) gizli tutacak ve diğer tarafın rızası olmadan yayınlamayacaktır. Hiçbir zaman diğerinin kişiliği, ürünleri veya hizmetleri hakkında kamuoyuna olumsuz beyanlarda bulunmayacak veya diğerinin itibarına ve prestijine zarar vermeyeceklerdir. Müşterinin (alıcının) yolsuzlukla mücadele düzenlemelerini, ilgili yasaları veya etik standartları ihlal ettiğini fark edersek, sözleşmeyi feshetme ve/veya kendimizi zararsız tutma hakkına sahip olacağız.

XVa. Rusya Federasyonu ile İlişkiler

1. Müşteri (Alıcı), 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün (AB) 12g Maddesi kapsamına giren herhangi bir malı doğrudan veya dolaylı olarak Rusya Federasyonu'na veya Rusya Federasyonu'nda kullanılmak üzere satmayacak, tedarik etmeyecek, devretmeyecek, ihraç etmeyecek veya yeniden ihraç etmeyecektir.

2. Müşteri (Alıcı), 1 numaralı maddenin amacının, olası bayileri de dahil olmak üzere, ticari zincirin ilerisindeki üçüncü taraflarca ihlal edilmemesini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

3. Müşteri (Alıcı), olası bayiler de dahil olmak üzere ticari zincirin ilerisindeki üçüncü tarafların 1. Maddeyi ihlal edecek davranışlarını tespit etmek için yeterli bir takip mekanizması kuracak ve bunu sürdürecektir.

4. Madde 1, 2 veya 3'ün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde, sözleşmenin feshi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer uygun çözüm yollarını arama hakkına sahibizdir.

5. Müşteri (Alıcı), 1. Maddeyi ihlal edecek üçüncü tarafların ilgili faaliyetleri de dahil olmak üzere, 1., 2. veya 3. maddelerin uygulanmasındaki herhangi bir sorun hakkında bizi derhal bilgilendirecektir. Müşteri (Alıcı), 1., 2. ve 3. maddeler kapsamındaki yükümlülüklere uyulmasına ilişkin bilgileri, bu bilgilerin talep edilmesinden itibaren iki hafta içinde bize sunacaktır.

XVI. Sürdürülebilirlik Yönergeleri

1. Şirketimiz sürdürülebilirlik ilkelerine bağlıdır ve tüm iş ortaklarından da benzer bir bağlılık ve uygulama beklemektedir. Sürdürülebilirlik yönergelerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

DAVRANIŞ KURALLARI

2. Kalite denetimlerinin bir parçası olarak istişare sonrasında iş ortaklarımızda bunu gözden geçirme hakkımızı saklı tutarız.

XVII. Alman Hukukunun Uygulanabilirliği

Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları münhasıran geçerlidir. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 1 Ocak 1991 tarihli BM Konvansiyonu'nun uygulanması engellenmiştir.

XVIII. İcra Yeri, Yargı Yeri ve Geçerlilik

Bu sözleşme ilişkisinden doğan tüm talepler için ifa yeri satıcının iş yeridir. Satıcının iş yeri aynı zamanda bu iş bağlantısından kaynaklanan tüm yasal anlaşmazlıklar için yargı yeridir. Bununla birlikte, şikayetlerimizi yasal yargı yeri nezdinde de ileri sürme hakkına sahibiz. Bu satış ve teslimat koşullarındaki herhangi bir hükmün veya diğer anlaşmalar bağlamındaki herhangi bir hükmün, şimdi veya gelecekte kısmen veya tamamen geçersiz olması, kalan hükümlerin veya anlaşmaların herhangi bir kısmının geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz hüküm daha sonra, geçersiz hükmün anlamına en yakın olan yasal olarak izin verilen hükümle değiştirilir.

Teslimat ve ödeme koşulları

Sürüm: Şubat 2024

Code of Conduct

BİZİ ARAYIN

HAIMER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

+90 312 395 6882

Çalışma saatleri: 8:30 - 18:00 

BİZE YAZIN

HIZLI VE KOLAY

HAIMER hakkında sorularınız mı var, ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi veya bireysel bir teklif mi istiyorsunuz?

Bize yazın haimer@haimer.com.tr

SATIŞ İLETİŞİM

BİZE BURADAN ULAŞIN

HAIMER hakkında sorularınız mı var, ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi veya bireysel bir teklif mi istiyorsunuz?

Satış irtibatı +90 312 395 6882

haber bülteni

GÜNCEL KALIN

En önemli HAIMER haberlerini doğrudan gelen kutunuza almak ister misiniz? Doğru yere geldiniz.

Bültene şimdi abone olun!